معرفی

مشخصات فردی

فضل اله جمالو

نام - نام خانوادگی : فضل اله   جمالو

پست الکترونیکی : f_jamaloo@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی تولید و عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : مرکز آموزش مدیریت دولتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی تولید و عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

رئیس دانشگاه آزاد واحد اماراتعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380-07-01

فضل اله جمالو
فضل اله جمالو

محل خدمت :
    تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^